FIGYELEM!

Az éves közgyűlési meghívók és a beszámolók megtalálhatóak az azévi közgyűlési meghívóban a Hírlevélben, amely úgy postai úton kézbesítettünk, mint a honlapunk "Hírlevelek" oldalán közzétettünk.

* * *


Beszámoló 2018-ról 
Beszámoló az ARÉV Baráti Kör Egyesület 2018. évi tevékenységéről.

Egyesületünk 2003 decemberében alakult, 2004-ben közhasznú minősítést kapott. 

2018.évben a tervezett program szerint végeztük tevékenységünket. Az Alapító Okiratban rögzített céljaink: I. találkozási fórumot teremtünk a volt ARÉV dolgozóinak, akik egyesületünk önkéntesei, tagjai,
II. a volt vállalat nyugdíjasainak összefogása és segítése, 
III. a kulturális örökség részeként a volt vállalat múltbeli emlékeinek gyűjtése, megőrzése, ápolása, 
IV. figyelemmel kísérjük, segítjük a város épített környezetének fejlesztését, 
V. a város építői társadalmi megbecsülésének és közösségi szellemének ápolása. 
Éves közgyűlésünket 2018. április 06-án tartottuk, ahol mind a 2017. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés, mind a 2018. évi munkaprogram és költségterv elfogadásra került. 

Székhelyünk 2005. óta a Jancsár u. 11. alatti 45 m2-es földszinti helyiség, amelyet 2016-tól a városi önkormányzat piaci bérleti díj ellenében adott át nekünk és a bérleti szerződést újabb öt évre meghosszabbította. Itt tartjuk az elnökségi üléseket, az ügyeletet és klubrendezvényeket. Egy szobát foglal el az ARÉV múltjával kapcsolatos összegyűjtött archív anyag, amelyet folyamatosan dolgozunk fel. 
Célunk, hogy megfelelő időben és módon tudjuk átadni majd a múzeumnak. 
A 2017. évről szóló közhasznúsági jelentésünket Hírlevélben tettük közzé. 
Tagságunkkal és a nem tag nyugdíjasainkkal ez évben Hírlevéllel tartottuk a kapcsolatot, négy Hírlevél számot adtunk ki. Itt hirdettük meg a sorra kerülő rendezvényeinket, illetve beszámoltunk azokról, annak érdekében, hogy a jelen nem levő tagjaink is értesüljenek az ott történtekről. 
Kapcsolattartás céljaira felhasználtuk 30 7498870 telefonkapcsolatot és a székhelyünkön rendszeresített ügyeletet. 
Egyre nagyobb szerepet kap az internet, az ARÉV ismerősök oldal, valamint a meghirdetett rendezvényeken való részvételi alkalmak. 
Az elnökség 2018. év során 10 alkalommal ülésezett, ahol az éves program végrehajtásával, valamint további aktuális kérdésekkel foglalkozott. 
Létszámunk: 2018. december 31-én 410 fő, az év során új tag 22 fő, elhalálozás miatt törölve 16 fő. 
A Hírlevélben az „Arcok” rovatban ez évben is bemutattunk egy-egy, a vállalatnál hosszú ideig dolgozó közismert személyt. Név szerint bemutattuk Sziget Gyulát és Tausz Lászlót A másik állandó Hírlevél rovat a vállalat életéről szóló, előző évtizedekben megjelent újság régi számaiból összeállított szemelvények és érdekességek közzététele volt az év során 1993. 1994. és 1995 év.
A Hírlevél útján szervezzük tagságunk és családtagjaik körében a személyi jövedelemadó 1 %-ának egyesületünk részére történő felajánlását. 
Rendezvényeink:
 • Február 1. Klubdélután régi tárgyak, régi emlékek címmel. 
 • Február 3. kirándultunk Dinnyésre, a Várparkot nézte meg 14 fő Február Filmvetítés Fertő Imre filmjeiből Március 23. „Városkép” kiállítás Április 6. Közgyűlés, filmvetítés Április 26 Kirándulás: Tapolca, Sümeg, Devecser.
 • Május 3. Régi tárgyak vonzásában - klubdélután 
 • Május 25. Építőipari Konferencia az Építők napja keretében, 
 • Június 1-2. Építők Napja 
 • Júnis 13. Kiss Lajos és Kámán Béla előadása: Hogyan épült (át) Székesfehérvár 
 • Szeptember 8. Lecsófőző Vigasság 
 • Szeptember 26. Megyei Kulturális Körút (Perkáta, Lovasberény, Kápolnásnyék, Alcsútdoboz) 
 • Október 17. Sóstói tanösvény  séta (30 fő) 
 • November 10. A Baráti Kör tagságának és nyugdíjasainak baráti találkozója. 
 • Tárlatlátogatásokon, szervezett belvárosi sétán, kiállításokon, előadásokon, egyéb városi rendezvényeken több alkalommal közösen vettünk részt. 
 • Az év folyamán rendszeres közös színházlátogatás - 62 fő. 
Fentiek szerint az év során az egyesület 32 rendezvényt szervezett. 
A fő rendezvényeken megjelent: 
 • Építők Napja, kb. 150 fő, 
 • Lecsófesztivál 100 fő, 
 • kirándulások 200 fő, 
 • Találkozó 160 fő, 
 • klubfoglalkozások 200 fő. 
A fel nem sorolt rendezvényeken átlagban 40-50 fő vett részt 
E szerint az év során rendezvényeinket mintegy 1000 fő látogatta. Önkéntes munka Működésünket főleg az tette lehetővé, hogy tevékenységünk nagy részét az elnökség mellett tagságunk önkéntes munkával segítette. - Önkéntes tagok segítségével, meszelés után folytattuk az irattári munkát. 
-A nyugdíjas találkozó előkészítése és megszervezése öt fő munkáját igényelte 10 óra/fő. − Természetesen térítés nélkül végezte egész évi munkáját az elnökség mind a 14tagja (személyenként 30 óra az év során) 
− A Hírlevélben megjelenő cikkeket, ismertetőket tagjaink önkéntes munkával készítik. 
Átlagban 1-1 Hírlevél tartalmának összegyűjtése és megírása 5 fő részvételének 10-10 órai ráfordításával jár. Így a megjelent négy Hírlevélhez 200 óra önkéntes munka felhasználása szükséges. 
− Önkéntes munkával készültek az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos beszámolók, amely minimálisan 100 órát vett igénybe.
 − Az Építők Napja szervezésében a Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola tanárai és diákjai végeztek önkéntes munkát. 
− Az Építők Napjához az egyesület tagsága mintegy 100 órával járult hozzá. 
− A Lecsófesztiválon való részvételünk 15 fő egy-egy napi közreműködésével történt. 
− Önkéntes munka keretében készült el és került nyomdába a 
- Volt egyszer egy ARÉV, volt egyszer egy kiállítás c. könyv (Megjelent 2019. január) Esélyegyenlőség 
- Nagy figyelemmel voltunk arra, hogy működésünk során minden érdeklődő azonos eséllyel vehessen részt rendezvényeinken. 
- Hírleveleinkkel mindenki meghívásra kerül programjainkra, és a részt venni nem tudók a beszámolókból értesülhetnek a rendezvényeink tartalmáról. 
- Kirándulásainkat úgy szerveztük - figyelembe véve a résztvevők korát is-, hogy minél rövidebb gyaloglással mindenki a teljes programot élvezhesse. Figyelembe vettük az indulás és érkezésnél a nehezebben mozgókat és a távolabb lakókat. 
- 2019. március ÉPÍTŐK Hírlevél 
-  Figyelemmel voltunk a rendezvények helyének megválasztásánál arra, hogy egyrészt könnyen elérhető legyen, másrészt hogy lehetőleg ne változtassunk, így mindenki megszokhatta azt. 
- A Nyugdíjas Találkozót évek óta ugyanazon a földszinti helyiségben rendezzük, ahova nyugdíjasaink szinte már hazajárnak. A közös ebédből mindenki részesül és összeállításánál is figyelembe vesszük az idősebb korúak életvitelét. A találkozókat szombat délelőtt tartjuk, amely legalkalmasabb a nyugdíjas korúak szempontjából. 
A fentieknél részletesebb, minden adatot tartalmazó, a számviteli szabályok szerint összeállított közhasznúsági jelentést a közgyűlés alkalmával, de ezen túl székhelyünkön elhelyezve is igény szerint mindenki megtekintheti, tanulmányozhatja és észrevételezheti. 
Megköszönve támogató érdeklődésüket, Kiss Lajos elnök. (A fotó a budapesti kiállításon készült), 

Beszámoló az ARÉV Baráti Kör Egyesület 2018. évi gazdálkodási tevékenységéről 
2018. évi gazdálkodási adataink Bevételek Közhasznú tevékenység bevétele 40.000,-Ft Támogatás önkormányzattól 1.122.733,-Ft Támogatás gazdálkodó szervezettől 300.000,-Ft Támogatás magánszemélyektől 335.450,-Ft Rendelkezés SZJA 1%-ról 245.068,-Ft Tagdíjbevétel 346..000,-Ft Bankkamat 1.058,-Ft Bevételek összesen: 2.390.309,-Ft Kiadások I. Működési költségek: Víz, villany, szennyvíz 7.358,-Ft Távhőszolgáltatás 82.909,-Ft Irodaszer, dekorációs anyagok 26.363,-Ft Bérleti és fenntartási díjak 130.937,-Ft Karbantartás, fenntartási ktg. 76.440,-Ft Egyéb működési ktg. és écs. 17.780,-Ft Bankköltség 61.396,-Ft Működési kiadások összesen: 403.183,-Ft II. Közcélú tevékenység költségei Nyomdaköltség, kiadványok 1.194.308,-Ft Irodaszer, dekor.anyagok 5.709,-Ft Postaköltség 198.310,-Ft Rendezvények költségei 540.997,-Ft Közcélú tev. egyéb költségek 48.168,-Ft Közcélú kiadások összesen: 1.987.492,-Ft Kiadások összesen 2.390.675,-Ft Értékcsökkenési leírás: 50.000,-Ft Takarékos költség-gazdálkodásunk mellett a bevételeink és a kiadásaink teljes összhangban voltak, összességében a 2018. évet -50 ezer Ft negatív eredménnyel zártuk. Ebben az évben folytattuk épített környezetünk, örökségünk védelme érdekében végzett tevékenységünket egy különleges kiadvány létrehozásával. Székesfehérvár Önkormányzata a könyv nyomdai megvalósítását 100%-ban támogatta: 1.123 ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Egyesületünket. Örömmel látjuk, hogy tagjaink és a város közössége is értékesnek tartja és támogatja közhasznú céljaink elérését. Ebben az évben a gazdálkodó szervezettől kapott támogatás összege 300 ezer Ft volt. A 2018. rendelkező évben 58 fő szja 1% felajánlása érkezett hozzánk mintegy 245 ezer Ft összegben, ami sajnos ismét elmaradt az előző évi értéktől. A csökkenő tendencia tehát tovább folytatódott. Most tehát az a feladatunk, hogy felhívjuk mindenkinek a figyelmét arra, hogy figyeljenek a rendelkező nyilatkozatuk kitöltésére, juttassák el hozzánk a támogatásukat, és kérjük tagjaink segítségét a következő évi 1% megszerzéséhez is. 
Kérjük nyugdíjas tagtársainkat, hogy az szja 1%-ának megszerzéséhez ajánlják a még aktív, munkahelyen dolgozó családtagjaik, régi munkatársaik figyelmébe a mi adószámunkat! 
Örömmel tapasztalhattuk, hogy ugyanakkor mind a tagdíjakból, mind pedig a magánszemélyektől kapott támogatásból befolyt összeg növekedett az előző évihez képest: tagdíjbevételünk 346 ezer Ft, a támogatás 335 ezer Ft volt, ami összességében 681 ezer Ft olyan bevételt jelent, amit kizárólag mi, az egyesület tagjai bocsátottunk közösségünk rendelkezésére. 
Mindenkinek köszönjük, akik nemcsak az évi 1.000,-Ft tagdíjat, hanem azt meghaladó összeget fizetett be egyesületünk részére. 
ÉPÍTŐK Hírlevél 2019. március 2019. évi költségvetés tervezet Bevételek eFt Alaptevékenység bevétele 20 Támogatás önkormányzattól 300 Támogatás gazdasági szervezetektől 100 Tagdíjbevétel 350 Támogatás magánszemélyektĘl 350 Rendelkezés SZJA 1%-ról 250 Bankkamat 0 Bevételek összesen: 1.370 Kiadások I. Működési költségek Víz, villany, szennyvíz 10 Távhőszolgáltatás 90 Irodaszer, dekorációs anyagok 25 Bérleti és fenntartási díjak 130 Karbantartás, fenntartási ktg. 80 Egyéb működési ktg. 15 Bankköltség 60 Működési kiadások összesen: 410 II. Közcélú tevékenység költségei Irodaszer, dekorációs anyagok 10 Postaköltség 200 Rendezvények költségei 560 Nyomdaköltség, kiadványok 120 
Közcélú kiadások összesen: 890 Kiadások összesen: 1.300 Értékcsökkenési leírás: 50 Mérleg szerinti eredmény: 20 

 2019. évi munkaprogram 
- Volt egyszer egy ARÉV, volt egyszer egy kiállítás címmel az 50 éve történt kiállítás anyagának könyv formában történő kiadása, könyvbemutató (Március) Építők Napján, egyéb rendezvényeken, lakóközösségeknél, civil szervezeteknél, iskolákban a könyv bemutatása, terjesztése. 
- A város, a közvetlen lakókörnyezet fejlődésének, alakulásának, eredményeinek bemutatása, a székesfehérvári identitás és kohézió megerősítése, értékekre alapozott programok kialakítása, helyi igénybevételének elősegítése.
 - Archiválási munka folytatása.
- Dobozolás, digitalizálás, nagy kapacitású tárolóra rögzítés. 
- Fényképek, filmek archiválásának folytatása.
 - Az ARÉV Székesfehérváron végzett tevékenységének további feldolgozása. Elkészült 1990-ig a nagyipari technológiával készült lakóépületek rögzítése. 
További cél: más technológiájú épületek, ipari, szociális, kulturális, egészségügyi, sportlétesítmények beazonosítása, térképen történő rögzítése. - További digitális térképrészletek feldolgozása (32 db). - Egy - egy részterület elkészült anyagának bemutatása (kiállítás, vagy előadás). 

Rendezvények:
 • Január-Március: ARÉV BARÁTI KÖR vetítéses előadás - Fertő Imre 
 • Március: Könyvbemutató 
 • Április: ARÉV BARÁTI KÖR 2018. évzáró, 2019. évindító közgyűlés, elnökség választás. 
 • Április: ARÉV BARÁTI KÖR tavaszi kirándulás, Budapest ARÉV BARÁTI KÖR klubtalálkozók negyedévenként 
 • Június: ÉPÍTŐK SZAKMAI NAP és kapcsolódó rendezvények 
 • Június: ÉPÍTėK NAPJA és kapcsolódó rendezvények 
 • Szeptember: Lecsófesztiválon való részvétel 
 • Október: ARÉV BARÁTI KÖR őszi kirándulás 
 • November: ARÉV nyugdíjasok és egyesületi tagok éves találkozója 
A programok pontos időpontja Hírlevélben, illetve interneten, weblapunkon fog megjelenni.